Deklaration

Læs mere om betingelser m.v.

Deklaration

Betingelser
Når du efterspørger en salgsvurdering, godkender du at vi gemmer de ovenfor indtastede personoplysninger og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail med henblik på vurderingen og en dialog om et eventuelt fremtidigt salg.

 

Jysk Mæglers databeskyttelsespolitik

 

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettig­he­der som beskre­vet neden­for, eller hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine personoplysninger eller denne data­be­skyt­tel­ses­po­li­tik, er du velkom­men til at kontakte os på neden­stå­ende adres­ser – angiv gerne atten­tion til Kenneth Laustsen.

Jysk Mægler ApS

CVR-nr. 403083277

Vesterå 11B

9000 Aalborg

Hos Jysk Mægler bestræ­ber vi os altid på at behandle så få oplys­nin­ger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behandle og opbe­vare oplys­nin­ger afhæn­ger dog i høj grad også af vores forplig­tel­ser som arbejds­gi­ver og af vores forplig­tel­ser.

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?Jysk Mægler prio­ri­te­rer data­be­skyt­telse højt både af hensyn til vores private kunders inte­gri­tet. Vi har imple­men­te­ret tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sikre data­be­skyt­telse i alle sammen­hæng. Vi har supple­re­ret de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger med orga­ni­sa­to­ri­ske tiltag i form af intern uddan­nelse og interne instruk­ser. Sammen med de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger skal de sikre fuld efter­le­velse af de gældende data­be­skyt­tel­ses­reg­ler. Vi gennem­fø­rer desu­den regel­mæs­sigt interne opfølg­nin­ger og efter­ud­dan­nelse, så det konti­nu­er­ligt sikres, at vores behand­lin­ger lever op til reglerne.

Hvornår slettes oplysningerne?

Jysk Mægler slet­ter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejds­be­tin­get behov for at behandle dem. I udgangs­punk­tet opbe­va­res oplys­nin­ger tilknyt­tet vores kundesager i 5 år efter sagens afslut­ning, hvor­ef­ter de slet­tes i det hele. Opbe­va­rings­pe­ri­o­den er dikte­ret af gældende forældelsesfrister og hensynet til vores klienters muligheder for at få genoptaget sager uden at skulle indhente alt materiale på ny. Har vi givet en gratis forhånds­vur­de­ring, kan vi af samme grund også finde det nødven­digt at opbe­vare mail­kor­re­spon­dan­cen med vores vurde­ring i 5 år (altså også selvom du måtte vælge ikke at gå videre med os).

Hvad er dine rettigheder?Du har som regi­stre­ret en række rettig­he­der, som Jysk Mægler er forplig­tet til at opfylde som følge af vores data­ansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behand­ler om dig, lige­som du kan få berig­ti­get even­tu­elle forkerte eller mangel­fulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slet­tet, hvis du ønsker, at Jysk Mægler begræn­ser behand­lin­gen af dine oplys­nin­ger, hvis du vil gøre indsi­gelse mod, at vi behand­ler oplys­nin­ger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til data­porta­bi­li­tet (det vil sige, at du kan bede om at få over­ført dine oplys­nin­ger elek­tro­nisk til en ny data­ansvar­lig (eksem­pel­vis en ny ejendomsmægler) og i et tilgæn­ge­ligt format).

Ønsker du at gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte os på vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive Kenneth Laustsen.

 

Hvis vi behand­ler personoplysninger base­ret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilba­ge­kalde et samtykke til vores behand­ling, kan du også kontakte os via vores kontakt­for­mu­lar.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyheds­mail, kan du let framelde dig ved at klikke på ”unsubscribe” i vores nyheds­mails, som du modta­ger.

Hvis du ønsker at klage over vores behand­ling af personoplysninger, kan du ende­lig også kontakte os via vores kontakt­for­mu­lar og med angi­velse af klage over person­da­ta­be­hand­ling i beskeden.

Du kan også sende en even­tu­elt klage til vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive Kenneth Laustsen. Vi anbe­fa­ler dog, at du bruger kontakt­for­mu­lar.

Vi vil behandle klagen og vende tilbage til dig snarest muligt.

Du har også ret til at klage til Data­til­sy­net i forhold til dine rettig­he­der og over Jysk Mæglers behand­ling af dine personoplysninger. For yder­li­gere oplys­nin­ger om, hvor­dan du klager til Data­til­sy­net henvi­ses til Data­til­sy­nets hjem­meside.

Hvilke regler gælder?Jysk Mægler behand­ling af personoplysninger er regu­le­ret i

Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og Data­be­skyt­tel­ses­lo­ven

 

Samarbejdspartnere
Realkreditinstitut: Ingen
Pengeinstitut: Ingen
Forsikring: Dansk Boligforsikring / Willis / Wia / Alm. Brand

 

Vederlag/provision/rabat modtaget for fremskaffelse af:

 

Finansiering: Ingen
Forsikring: Dansk Boligforsikring / Willis / Wia / Alm. Brand
Annoncering: Ingen
Andre ydelser: Strøm – Forskel. Fotograf – Zigna

 

Kontakt os for yderligere oplysning omkring vederlagets/provisionens/rabattens størrelse.

 

Klagemulighed
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

Lovgivning
Forretningen er underlagt ejendomsmæglerlovgivningen som administreres af Erhvervsstyrelsen. Læs mere om loven på www.erhversstyrelsen.dk

 

Forsikring
Jysk Mægler fuldt ud omfattet af forsikringer og garantistillelser. Forsikringen, som omfatter ansvarsforsikring og garanti på kr. 3.000.000 er tegnet gennem HDI-Gerling Forsikring/GELO, Indiakaj 6, 1. Sal, 2100 København Ø. Forsikringen dækker formidling af ejendomme i Danmark.

Gratis Salgsvurdering
close-primary

Bestil en gratis salgsvurdering

Udfyld formularen, så vender vi tilbage for at aftale nærmere

Vi har modtaget din forespørgsel, vi vender tilbage hurtigst muligt